2015 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis

Sveikinimas

Sveikiname Lauryną su 7-uoju gimtadieniu!
Sėkmės mokykloje!

http://www.punchbowl.com/gridfs/fs/4e666428f92ea1086c00008e-1315333161
INFORMACIJA TĖVELIAMS
 

·         Bražuolės lopšelis-darželis dirba nuo 7.00 val. iki 17.30 val.
·         Vaikai atvedami iki 8.30 val., vedant vėliau, informuoti grupės auklėtoją.
·         Neatvykus vaikui į grupę, nebuvimo priežastį pranešti auklėtojai einamą dieną iki 8.30 val.

·         Vaikai į grupes atvedami tvarkingi ir švarūs. Kiekvienas vaikas turi turėti atsarginių drabužėlių komplektą rūbinės spintelėje.
·         Draudžiama vesti/priimti vaikus, turinčius ūmių užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, aštriai kosti, yra pūlingų išskyrų iš nosies, taip pat turinčius utėlių ir glindų).
·         Po ligos vaikas gali būti priimtas į darželį tik su gydytojo pažyma F 094/a * Priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo mokyklą ir vėliau kiekvienais metais (iki rugsėjo 1 d.) tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą forma Nr. 027 - 1/a* .
·         Tėvai informuojami vaikui susirgus ar įvykus traumai. Tėvai nedelsiant privalo pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos, kol atvyks tėvai sergantis vaikas izoliuojamas.
·         Lopšelyje-darželyje draudžiama vaikams duoti medikamentus.

·         Pasivaikščiojimų metu nei vienas vaikas grupėje nepaliekamas.
·         Vaikų išvykos už įstaigos ribų organizuojamos tik su raštišku tėvų sutikimu.

·         Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.
·         Mokestis už maitinimą lopšelio grupėje iki 1,74 Eur. (pusryčiai – 0,52 Eur., pietūs – 0,87 Eur., pavakariai – 0,35 Eur.); darželio grupėse iki 2,03 Eur. (pusryčiai – 0,61 Eur., pietūs – 1,01 Eur., pavakariai – 0,41 Eur.)
·         Už ugdymo sąlygų tenkinimą taikomas mėnesinis fiksuotas 10 eurų mokestis.
·         Atlyginimo lengvatos taikomos, pagal Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir/ar (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašą.
·         Tėvai atlyginimo nemoka:
1.             pateikus pažymą dėl vaiko ligos, sanatorinio gydymo;
2.             tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;
3.             vaiko vasaros atostogų metu (birželio–rugpjūčio mėnesiais)  ir mokinių atostogų metu (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), pagal mokyklų mokinių atostogų grafiką (tėvams (globėjams) pateikus prašymą);
4.             motinos (globėjos) nėštumo ir gimdymo atostogų metu, pateikus prašymą ir gydymo įstaigos pažymos kopiją;
5.             tėvų (globėjų) nemokamų atostogų ar prastovų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;
6.             jeigu tėvai (globėjai) dirba pagal kintamą darbo grafiką, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;
7.             paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų ugdytinių gyvybei ar sveikatai;
8.             kai mokykla ar grupė uždaroma dėl remonto darbų;
9.             nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip tris dienas.
·                         Tėvų (globėjų) prašymu atlyginimo dydis už maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:
1.             šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus iš Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus įrodančius dokumentus (pažyma teikiama  kas tris mėnesius);
2.             vaikas turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia, kur esančiu, neveiksniu arba atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
3.             tėvai augina tris ir daugiau nepilnamečių ir besimokančių vaikų, pateikus šeimos sudėtį ir šeimos pajamas patvirtinančius dokumentus;
4.             vaikui nustatytas neįgalumas, žymūs vystymosi sutrikimai, pateikus įrodančius dokumentus;
5.             vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą iš dalinio, kuriame tarnauja;
6.             vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.
·         Tėvai turi teisę naudotis nepilna vaiko buvimo darželyje diena. Parašius prašymą ne trumpesniam kaip 1 mėnuo galima atsisakyti pusryčių ir vakarienės. Tada mažinamas mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje - darželyje.

·         Iškilus problemoms kreiptis į įstaigos vadovą.
·         Lankančių įstaigą ugdytinių tėvai vadovaujasi sutartyje numatytais šalių įsipareigojimais.

·         Aktualiausią informaciją ir įstaigos naujienas galima sužinoti internetinėje svetainėje: http://www.bražuolėsdarželis.lt
·         Vaikų veiklų, išvykų nuotraukas ir aktualias metodines ugdymo rekomendacijas  rasite darželio tinklaraštyje http://brazuolesdarzelis.blogspot.com/